Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuryeti tarafından finanse edilmektedir
This programme is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey

Tüketici Hakları Güçleniyor

 

Faaliyet 3 TRACORE Pilot Eğitim ve Ankara da TRACORE eğitimi detayı

İ? PAKETİ 3

 

İ? Paketi 3. Tüketici hakları (TRACOR) konusunda e?itim

(Ankara’da 2 grup halinde 3’er günlük Tüketici Hakları e?itimi)

 

1.     Hedef grup ve potansiyel kullanıcılar üzerinde TRACORE materyallerinin uygulanabilirli?ini ve çalı?abilirli?ini anlamak için bir örneklendirme yapmak

2.     Herhangi bir problemi belirlemek ve buna çare bulmak için ürün geli?tirmek

3.     Ortakların proje çıktılarının yaygınla?tırılması a?amasında kar?ıla?aca?ı etkiler konusunda farkındalık geli?tirmek

4.     Ar-Ge bulgularını akademik verilerle birle?tirmek, tüketicinin korunması ve hak arama e?itimi kursuna ili?kin bir e?itim modülleri seti olu?turmak

5.     Tüketici koruma ve tüketici hakları e?itimi kurs materyalleri olu?turmak.

 

İ? Paketi 03 (E?İTİM) – İ? tanımı

(Ortaklar / Payda?ların rolü ve görevleri-A? olu?turma yöntemleri ve teknikleri)

 

Pilot Test, Türk proje ortakları tarafından koordine edilerek ve Türk ortakları da kendi personelinin dernek içi e?itiminde kritik bir test yapmı?tır.

Pilot Test; e?itim, geri bildirimi de?erlendirme ve ürünün yeniden ele alınmasından olu?maktadır.

1.     Pilot e?itim, bu ba?lamda tüm hedef grup ve sektörleri kapsayan bir örnek katılımcı grubunu içermektedir (Toplam 5 ki?i)

İlgili ortaklar bilgisayara eri?imi olan pilot e?itim alanlarını belirlemi? (3 Bilgi E?itim ve Danı?manlık, Necatibey Cad. No 15 Kat 3) ve her biri Türk ortaklar tarafından e?itimin felsefesine uygun ve ürün i?levselli?inde e?itilen iki denetleyici Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK (ÇSTD) ve Mesut KARAA?AÇ (TUKO-BİR) pilot e?itimi kursunda kolayla?tırıcı rolü oynamı?lardır.

2.     Pilot sertifikasyon, pilot stajyerleri de kapsamaktadır. Denetim yapan proje orta?ı do?rulama sürecini yürütüp, belgelendirme dosyasını TRACORE proje ekibine sunmu? ve süreç e?itim malzemelerinin tüm boyutları ile çalı?abilirli?ini do?rulayacak tarzda ele alınmı?tır.

3.     İlgili ortaklar, pilot e?itim sırasında ortaya çıkan gözlemleri ve yorumları rapor etmi?ler ve iyile?tirici faaliyetleri proje hedefi ve amaçları do?rultusunda ele almı?lardır.

4.     Pilot test a?aması, Türk ortak toplantılarında gözden geçirilmi? ve de?erlendirilmi?tir.

Bu a?amadaki koordinasyon, aynı zamanda önemli üretim rolünü üstlenmi? ve TUKO-BİR’ e devredilmi?tir.

 

1.     TRACORE e?itim materyallerinin olu?turulmasında, tüm ortaklar, TUKO-BİR, ÇSTD, INFOCONS (ROMANIA) ve KAVALA (GREECE), Ar-Ge ?emasının içeri?ini yapısal bir e?itim kursu ?ablonu halinde ele almı?lar, ilgili kursun müfredat ve içeri?inin olu?turulmasında, mevcut literatürün ara?tırılmasından, AB, Romanya ve Yunanistan örneklerinden elde edilen verilerden elde edilen ara?tırma ve akademik verilerden yararlanılmı?tır. Ar-Ge sonuçlarından gelen veriler, yani İhtiyaç Analizi (WP2) (Türkiye çapında yapılmı? olan Tüketici Profili ara?tırması ve Romanya Çalı?ma Ziyareti) çalı?maları ciddi olarak dikkate alınmı? ve birçok veri buralardan ele alınan veriler üzerine in?a edilmi?tir. Sonuç tüm ortaklar tarafından gözden geçirilmi? ve yorumlar buna göre ele alınmı?tır.

2.     Bütün ortaklar, tüketici hakları e?itim materyallerini İngilizce ve Türkçe üzerinde mutabık kalınan formatta hazırlamı?lardır.

3.     Türk ortakları, pratik olarak tüketicinin korunması için Türkçe ‘de ayrıntılı senaryo tasvirleri hazırlamı? ve e?itim sırasında sisteme dahil edilmi?, katılımcılarla tartı?ılmı?, zaten hali hazırda da bu konuda uzman olan TUKO-BİR oldukça zengin veri tabanına sahip olup, kendi veri tabanlarını da kullanmı?tır.  

Bu konuda da özellikle tüketiciler de sordukları sorular ve yaptıkları katkılarla formatın hazırlanmasında destek olmu?lardır.

4.     Yazılı materyaller (Ders Kitabı, tüketicinin korunması uygulamaları senaryoları açıklamaları ve e?itim Materyalleri) özellikle yurtdı?ı ortaklardan gelenler İngilizce ‘den Türkçeye tercüme edilmi?tir.

5.     Sonuçlar, Türk ortak toplantılarında, projenin bitimine do?ru yapılan bir çalı?tayla ele alınmı?, de?erlendirilmi?tir. Bu toplantıya di?er sivil toplum kurulu?ları da davet edilmi? ve Ankara’da gerçekle?tirilmi?tir (Ankara Çalı?tayı) 

6.     Pilot çalı?manın sonucunda olu?turulan TRACORE E?itim materyallerinin gerçek testi ANKARA’ da 20’?er ki?ilik 2 grup halinde yapılan iki TRACORE e?itimi ile gerçekle?tirilmi?tir.

7.     Proje koordinatörü Doç. Dr. Sezai Özçelik'in, CV' nin http://websitem.karatekin.edu.tr/sozcelik/sayfa/226 adresinde koordinasyonuyla e?itim verilmi?tir (Sayın Özçelik farklı konulardaki BEUC -TRACE tüketici profesyonellerinin e?itimlerine kursiyer olarak be? kez katılmı? ve benzer e?itimler konusunda uzmandır).

8.     İhtiyaç analizi raporuna göre seçilen e?itim modüllerinden bazıları a?a?ıdaki gibidir. Hepsi e?itimlere dahil edilebilir durumda olup, proje de ihtiyaç analizi sonuçlarına göre dört alan seçilmi?tir. Geri kalan kursların birço?u daha sonra yaygınla?tırma a?amasında ele alınacaktır.

 

Giri? Kursları

Genel kurslar genel bilgi sa?lamak amacıyla; Yönetim, Tüketici Hukuku, Halkla İli?kiler ve Lobicilik olmak üzere üç ana alanda genel bir bakı? sa?lamak için olu?turulmu? genel kurslardır.

 

Tüketici Hukuku: Bu kursun amacı, tüketici örgütlerine AB tüketici hukukunda uzmanlık kazandırarak etkinliklerini arttırmaktır. Kurs katılımcılara tüketici haklarının korunmasını sa?lamak için Türkiye ve Avrupa düzeyinde kullanılan yasal ve di?er belgeleri ve mevcut faaliyetlerin genel bir bakı?ının ve güncellenmesini sa?layacaktır. Kapsanan konular akademik, tüketici organizasyonları ve Avrupa Komisyonu'ndan konu?macılarının konu?malarından ara?tırılmı? ve özellikle Türk tüketici müktesebatı en yetkili a?ızlardan derlenmi?, Gümrük Ticaret Bakanlı?ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi yetkilileri bu ba?lamda çok büyük destek sa?lamı?lardır.   

Halkla İli?kiler ve Lobicilik: Ülkemiz tüketici derneklerinin en önemli problemleri kendilerini yeterince ve do?ru olarak duyuramamı? olmalarıdır. Bu özellikle Yapılmı? bulunan Tüketici profili ara?tırmasında da açıkça görülmü?tür. Yine Tüketici Profili ara?tırmasının yanında tüketici derne?i aktivistleri ve çalı?anları üzerinde yapılan ara?tırmada da bu, açıkça görülmü?tür.

Bu kursun amacı, katılımcılara halkla ili?kiler, halkla ili?kiler ve medya ili?kileri hakkında kapsamlı bir giri? sunmaktır. Katılımcıları harici ileti?im, medya ve lobicilik tekniklerinde e?itir ve etkin ve ikna edici kampanyaların planlanması ve uygulanmasına yollar sunar.

Katılımcıların hükümet politikalarını ve mevzuatını etkilemesine ve Avrupa Birli?i'ne katkıda bulunmaya yönelik bilgi ve araçlar sa?lamaktır. Tüketici koruma konularında tartı?maları tüketici lehine pozitif hale getirmek de yine lobicilik faaliyetleri kapsamında olabilmektedir.

Proje Yönetimi ve Finansmanı: Bu kurs Proje Yönetimi ve Finansman temasına giri? niteli?indedir. Bu kursun amacı, katılımcılara etkin organizasyonel ve proje yönetimi için bilgi ve araçlar sunmak ve fonların güvence altına alınmasında gerçekçi bir rehberlik sa?lamaktır. Özellikle Sivil Toplum Diyalo?u 4 ve daha önceki ça?rılar incelendi?inde maalesef tüketici derneklerinin proje yazma ve yürütme kapasitelerinin oldukça sınırlı oldu?u ve bir ya da iki dernek haricindekilerin bu konuda hiçbir bilgilerini bulunmadı?ı görülmektedir.

Kurs katılımcılara, daha sonra kullanabilecekleri, ders süresince izleyecekleri bir dizi materyal ve kontrol listesinin hazırlanmasını da sa?layacaktır.

Perakende Finansal Hizmetler: Yine yapılan tüketici profili ara?tırmasında ve tüketici aktivistlerine uygulanan anketlerde en fazla tüketici problemlerinin finansal hizmetler oldu?u ortaya çıkmı?tır. Bu nedenle de bu konu ivedilikle ele alınmı? ve AB örnekleri, çe?itli yerel uzmanlar ve akademisyenlerden bu konuda destek alınmı?tır.

Ders, katılımcılara, finansal hizmetler sektöründeki mevcut tartı?maları ve tüketici haklarının korunmasını sa?lamak için Avrupa düzeyinde kullanılan araçları genel bir bakı? açısı ve anlayı?ı ile sunmu? ve özellikle Türk tüketici mevzuat tüm detayları ile ele alınmı?tır. Kapsanan konular akademi, tüketici organizasyonları, denetçiler ve Avrupa Komisyonu'ndan konu?macılar tarafından ele alınan konulardan ve ba?lıklarından üretilmi?tir.

 

UZMANLIK DERSLER: Giri? dersleri tarafından tanıtılan ana temaları derinlemesine ara?tıran dersler. Belli bir konu veya alanda beceriler geli?tirmekle ilgilenen profesyoneller için uygundurlar.

1-     Avukatlık, 2- Yeni Medya Yoluyla İleti?im Kurma, 3- Rekabet Politikası, 4- Tüketici Müktesebatı-Tüketici Hakları Direktifi, 5- Fiyat Kar?ıla?tırmalarını Geli?tirme ve Yükseltme, 6- Finansal Kapasite Geli?tirme, 7- Proje Önerileri Nasıl Yazılır? 8- Liderlik Üst Düzey Yöneticiler için Beceriler, 9- Medya ve Sunum Becerileri, 10- Takım Liderli?i, 11- Enerji, 12- Telekomünikasyon, 13- Finansal Hizmetler, 14- Tüketici Danı?manlı?ı

Bu ba?lıkların her biri kendi içinde gerçekten çok önemli konular olup, sadece biri ile bakanlıklar düzeyinde uzmanlıklar bulunmaktadır.